ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΛΠ
ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

(έκδοση 1,30)
Συντάκτης, Θανοκώστας Αριστείδης
(Οικονομολόγος - Λογιστής A' τάξης, Μέλος του ΟΕΕ, E-mail: aristhano@gmail.com, Κιν. Τηλ.: 6977190640)

Το πρόγραμμα "Πρότυπο Εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων" βασίζεται στην λογιστική της διπλογραφικής μεθόδου και απευθύνεται σε εταιρείες, που θέλουν να καταρτίσουν τις οικονομικές τους καταστάσεις, όπως ορίζουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.-Δ.Π.Χ.Α.).

Μαζί με την άδεια χρήσης του προγράμματος "Πρότυπο Εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων", δίνεται και άδεια χρήσης για πρόσθετο πρόγραμμα "Πρότυπο Εφαρμογής των Ταμιακών Ροών βάσεί Δ.Λ.Π." έκδοση 1,20 (με την έμμεση μέθοδο).

Τα προγράμματα έχουν εφαρμοστεί ήδη με επιτυχία σε εταιρείες.

Κατεβάστε (download) τα εγχειρίδια χρήσης (MANUALS), τα παραδείγματα των σεμιναρίων (DEMO SEMINARS), και δωρεάν το πρόγραμμα αριθμοδείκτες (INDICES) http://www.webng.com/efarmogidlp/
(Τα αρχεία ανοίγουν με το πρόγραμμα Microsoft Excel -

ανοίξτε το πρόγραμμα Excel και σύρετε το αρχείο πάνω στο Excel)